About KCHS‎ > ‎

Admissions

KCHS Entrance Exam


Admission to Freshman Class:
Kolbe Cathedral is committed to enrolling a diverse group of students interested in preparing for college. Students in grades seven and eight are encouraged to attend Open House, held each October. Parents with students in grade eight who are interested in attending Kolbe Cathedral must submit a completed application/test fee with $50 (test included). Applicants are able to download an application and release form (see below) or call the Admissions office to have information mailed to you. Students in grade eight must take an entrance exam, submit the most recent report card, the final report card from grade seven and provide at least one letter of recommendation from their current school.  Tuition for 2019-2020 is $8,650. See application here or at bottom of the page. The entrance exam is offered on the last Saturday of October, then once a month from November through June. Please check the calendar on the school website for specific dates or call the main office to register.
                                         

Acceptance and Registration for Freshmen Year
Letters of Acceptance are mailed home during the months of December and January. Parents must make a $500 deposit toward registration and tuition by February 1st. The second payment of $500 is due by March 1st. Students who are not fully registered by that time may forfeit their financial aid awards, scholarships, acceptance to Shepherds, Incorporated and placement in the honors program. Tuition includes a Greater Bridgeport Transit monthly bus pass for those who live 2 miles away or more and books. Tuition is paid on a 10-month schedule beginning in July and due on the 15th of each month. Scholarships are awarded on academic merit and range from $1000-$5000. Financial aid ranging from $1000 - $3000 is also available to those who qualify. Applications for financial aid are available for download (see below). Students who have been accepted and who qualify for financial aid may request an application for Shepherds, Incorporated


Transfer Students
Kolbe Cathedral welcomes and encourages applications from students who wish to transfer from other high schools. Students may submit applications with a $55 fee, the most recent report card and two letters of recommendation from their current high school. Only students with a 2.0-grade point average or better and who leave their high school in good standing will be considered. Eligible applicants will be contacted for an interview and writing sample. Transfer Applications will be accepted for September during the summer months of June, July, and August. Transfer Applications will be accepted during December and January for the Spring Semester that begins on the last Monday in January. See application packet at bottom of the page.

Tuition 
Tuition for the 2019-2020 school year is $8,650. Tuition includes a Greater Bridgeport Transit monthly bus pass for those who live 2 miles away or more and books. Tuition is paid on a 10-month schedule beginning in July. Monthly payments of $835 are due by the 15th of the month. Financial aid is available by application only to those determined to be eligible. Notification of financial aid awards are given after a review of prospective students' admissions application and supported documents are received. Financial aid ranges from $1000 to $3000. All financial aid applications must be received by March 1st to be considered for assistance in the following year. Families must apply for financial aid each year of enrollment. 


Financial Aid
To apply for financial aid online, go to https://online.factsmgt.com/signin/3JNNW
OR download an application.


Registration
Once a student has been accepted to Kolbe Cathedral, they must submit a registration form along with a non-refundable tuition deposit of $1,000.


Payments can be made in the Main Office
(personal checks for tuition payments are not accepted)
                                    


Tuyển sinh vào lớp 9:
Kolbe Cathedral khuyển khích tuyển những học sinh quan tâm đến dự bị đại học. Học sinh lớp 7 và 8 được khuyến khích tham dự Open House được tổ chức mỗi tháng 10. Phụ huynh có học sinh lớp 8 muốn cho con em học tại Kolbe Cathedral được yêu cầu nộp lệ phí cho đơn xin nhập học và kiểm tra đầu vào với mức $50. Các ứng viên có thể tải về một mẫu đơn (xem bên dưới) hoặc gọi cho văn phòng ( Admission Office) để có thể gửi thêm thông tin cho bạn. Các học sinh lớp 8 được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào, nộp phiếu điểm gần đây nhất kèm phiếu điểm cả năm lớp 7, và ít nhất một lá thư tiến cử tại trường đang nhập học. Học phí cho niên học 2019-2020 là $8,650. Xem đơn xin nhập học tại đây hoặc cuối trang


Chấp nhận và Đăng kí vào lớp 9:
Thư Chấp Nhận sẽ được gửi về nhà trong thời gian tháng 12 đến tháng Giêng. Phụ huynh được yêu cầu nộp một khoản tiền $500 học phí vào ngày 1 tháng 2. Khoản thanh toán lần thứ hai là $500 vào ngày 1 tháng 3. Các ứng viên không đăng kí đầy đủ đúng thời hạn sẽ mất quyền lợi trong khoản trợ cấp tài chính, học bổng, sự chấp thuận từ Shepherds, Incoporated và việc xếp lớp vào các chương trình nâng cao (Honor classes). Học phí bao gồm phí vận chuyển (xe buýt) cho những học sinh sống các xa trường 2 dặm trở đi và sách. Học phí được thanh toán theo lịch trình 10 tháng bắt đầu từ tháng 7 và hạn nộp là ngày 15 mỗi tháng. Học bổng được trao dựa trên các bằng khen thành tích học tập dao động từ $1000-$5000. Các khoản hỗ trợ tài chính bao gồm $1000 đến $5000 cũng có sẵn cho những ai đủ tiêu chuẩn. Đơn xin trợ cấp tài chính có thể được tải xuống (xem bên dưới). Những học sinh được chấp nhận vào học và đủ tiêu chuẩn được trợ cấp tài chính có thể đề nghị nhận một lá đơn từ Shepherds, Incorporated


Học sinh chuyển trường:
Kolbe Cathedral luôn chào đón và khuyển khích những học sinh muốn chuyển vào học từ những trường khác. Học sinh sẽ được yêu cầu nộp lệ phí nhập học là $55, phiếu điểm gần đây nhất và hai lá thư tiến cử từ trường đang học. Kolbe chỉ nhận những học sinh có điểm trung bình từ 2.0 trở lên và đạo đức tốt. Những học sinh đủ tiêu chuẩn sẽ được liên lạc để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và viết một lá thư. Đơn xin chuyển trường sẽ được chấp nhận trong tháng 12 và tháng Giêng cho học kì vào mùa xuân bắt đầu từ ngày thứ hai cuối cùng tháng Giêng. Vui lòng xem mẫu đơn xin chuyển trường tại cuối trang.

Học phí:
Học phí cho niên học 2019-2020 là $8,650. Học phí bao gồm phí vận chuyển (bằng xe buýt) cho những ai sống cách trường khoảng 2 dặm trở đi và sách. Học phí được thanh toán theo lịch trình 10 tháng bắt đầu từ tháng 7. Các khoản thanh toán hàng tháng là $835 sẽ được giao thời hạn vào ngày 15 của mỗi tháng. Trợ cấp tài chính chỉ được cung cấp cho những người đủ tiêu chuẩn. Trợ cấp tài chính dao động từ $1000 đến $3000. Tất cả các đơn xin trợ cấp tài chính phải gửi trước thời hạn là ngày 1 tháng 3 để được xem xét cho năm tiếp theo. 


Trợ Cấp Tài Chính 
Để nộp đơn xin trợ giúp tài chính trực tuyến, xin hãy truy cập vào địa chỉ này : https://online.factsmgt.com/signin/3JNNW
Hoặc tải đơn xin về.


Đăng kí:
Một khi học sinh được chấp nhận vào nhập học Kolbe Cathedral, học sinh được yêu cầu nộp một mẫu đăng kí cùng với lệ phí là $200 và một khoản tiền học phí ( không hoàn trả lại ) là $800.Admisión a la clase de primer año:
Kolbe Cathedral se compromete a inscribir a un grupo diverso de estudiantes interesados ​​en prepararse para la universidad. Se anima a los estudiantes en los grados séptimo y octavo a asistir a la Casa Abierta, que se celebra cada mes de octubre. Los padres con estudiantes de octavo grado que estén interesados ​​en asistir a la Catedral de Kolbe deben presentar un arancel de solicitud / examen completo con $ 50 (prueba incluida). Los solicitantes pueden descargar una solicitud y un formulario de liberación (ver a continuación) o llamar a la oficina de Admisiones para que le enviemos la información por correo. Los estudiantes de octavo grado deben rendir un examen de ingreso, presentar el boletín de calificaciones más reciente, el boletín de calificaciones final del séptimo grado y proporcionar al menos una carta de recomendación de su escuela actual. La matrícula para 2019-2020 es $ 8,650. Vea la aplicación aquí o en la parte inferior de la página.

Aceptación y registro para estudiantes de primer año
Las cartas de aceptación se envían por correo a casa durante los meses de diciembre y enero. Los padres deben hacer un depósito de $ 500 para la inscripción y la matrícula antes del 1 de febrero. Un segundo pago de $ 500 se vence el 1 de marzo. Los estudiantes que no estén completamente inscritos en ese momento pueden perder sus premios de ayuda financiera, becas, aceptación a Shepherds, Incorporated y colocación en el programa de honores. La matrícula incluye transporte en autobús para aquellos que viven a 2 millas de distancia y libros. La matrícula se paga en un cronograma de 10 meses que comienza en julio y se vence el día 15 de cada mes. Las becas se otorgan por mérito académico y oscilan entre $ 1000 y $ 5000. Ayuda financiera que va desde $ 1000 - $ 3000 también está disponible para aquellos que califiquen. Las solicitudes de ayuda financiera están disponibles para descargar (ver a continuación). Los estudiantes que han sido aceptados y que califican para ayuda financiera pueden solicitar una solicitud para Shepherds, Incorporated.

Transferir estudiantes
La Catedral de Kolbe da la bienvenida y alienta las solicitudes de los estudiantes que desean transferirse de otras escuelas secundarias. Los estudiantes pueden presentar solicitudes con un cargo de $ 55, el boletín de calificaciones más reciente y dos cartas de recomendación de su escuela secundaria actual. Solo se considerarán los estudiantes con un promedio de calificaciones de 2.0 o mejor y que abandonen la escuela secundaria en buenos términos. Los solicitantes elegibles serán contactados para una entrevista y una muestra de escritura. Las solicitudes de transferencia serán aceptadas para septiembre durante los meses de verano de junio, julio y agosto. Las solicitudes de transferencia serán aceptadas durante diciembre y enero para el semestre de primavera que comienza el último lunes de enero. Vea el paquete de solicitud en la parte inferior de la página.

Matrícula
La matrícula para el año escolar 2019-2020 es $ 8,650. La matrícula incluye transporte en autobús para aquellos que viven a 2 millas de distancia y libros. La matrícula se paga en un cronograma de 10 meses que comienza en julio. Los pagos mensuales de $ 835 se deben realizar antes del día 15 del mes. La ayuda financiera está disponible solo por solicitud para aquellos que se determine que son elegibles. La notificación de los subsidios de ayuda financiera se da después de que se recibe una revisión de la solicitud de admisión de los futuros estudiantes y de los documentos respaldados. La ayuda financiera oscila entre $ 1000 y $ 3000. Todas las solicitudes de ayuda financiera deben recibirse antes del 1 de marzo para ser consideradas para asistencia el año siguiente. Las familias deben solicitar la ayuda financiera cada año de inscripción.

Ayuda financiera
Para solicitar ayuda financiera en línea, vaya a https://online.factsmgt.com/signin/3JNNW
O descargue una aplicación.

Registro
Una vez que un estudiante ha sido aceptado en la catedral de Kolbe, debe enviar un formulario de inscripción junto con una tarifa de registro de $ 200 y un depósito de matrícula no reembolsable de $ 800.

Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
Aug 4, 2017, 8:56 AM
Ċ
Daniel Routhier,
Jun 8, 2017, 6:11 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:37 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
Sep 11, 2020, 11:20 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:36 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:37 AM
Ċ
Daniel Routhier,
May 23, 2019, 6:37 AM
Ċ
Daniel Routhier,
Feb 10, 2017, 9:04 AM