About KCHS‎ > ‎

Translation Tools


About - English

The purpose of this page is to assist our English as a Second Language families with tools to translate our media content delivered in English.
En Espanol

El propósito de esta página es capacitar a nuestras familias de Inglés como Segundo Idioma con herramientas para traducir nuestros contenidos de medios entregados en inglés.


Bằng tiếng Việt

Mục đích của trang này là công cụ cho phép tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai để dịch những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên truyền thông đến các bạn.